New benner%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1%db%b1

24.02.2008 17:56 غزل

نور لکه خوشحال وکړو په ډاګه د الفت اقرار <br /> وېره د رقیب او تهمتونه له زړه و باسو ............................ !<br />


15.02.2008 17:22 غزل

زموږ ناسور زخمونو ته يې عقل لېونئ شو نن <br /> ناست ګوته په غاښ له مسيحا څخه لار ورکه ده .................. !


10.02.2008 09:52 غزل !!

چي پرې ځانونه ژوندي وساتو بس دومره يو څه <br /> دځان په کور کي په خواست غواړو د ده څه مانده دي .................. !


10.02.2008 09:38 يوه لپه کرم !


30.01.2008 09:05 "پام " په خپلو شعرونو ولمانځی

دپښتوادبي ملګري بوري مياشتنۍ ادبي غونډه دفرورۍ دمياشتې پر ............... !


29.01.2008 10:08 څلوريځه

نه چاته لاس نيسم اونه ورنه خيرات غواړمه<br /> زه مي خپل کلي خپل وطن لره ثبات غواړمه ......................... !


25.01.2008 13:57 څلوريځه

چې مرور شي جانان ....................... !


24.01.2008 09:02 دماشوم خوب !

يو څه ستړياوي<br /> يوڅه شپه وي کوچنۍ <br /> نه په ګرمۍ<br /> نه په غوماسو خبر .......................... !


24.01.2008 08:52 غزل

اوس ماتوو د ديدن تنده ستا د ناستي په ځائ <br /> هر ما زيګر د بر ګودر تر وچ چناره ورځو .................... !


21.01.2008 08:49 مات زړه !

شو مي راتنګ د وخت له ظلمه زړګی <br /> ځکه مي وغوښتلو ..................... !<br />


21.01.2008 08:42 غزل

قاتل معلوم دئ موږ پر بل سړي ګمان نه لرو <br /> خو ناوسي ده د بدل اخيستو توان نه لرو ................... !


21.01.2008 08:30 د بارودو سوداګر !


18.01.2008 11:48 غزل

يو څه مي زړه راته اشنا زړې کيسې تيري کړې <br /> بل د بوري ژړ مازيګر دی بيا مي ته يادېږې ............... !


18.01.2008 11:38 کنګڼ !

کاش چې باهو واي <br /> ستا د دې ښکلي مړوند <br /> تا ډېرپه مينه <br /> تاډېر په شوق او غرور ........................ !


18.01.2008 11:16 ستاسو دمرستي په هيله !

سلامونه او ښې چاري <br /> تر هرڅه له مخه و ښاغليو شېرزادکامه وال صاحب ، مجيب الرحمان انګار صاحب او هژبرشنواري صاحب ته وايم چې ................................